Corona-maatregelen

Lees hieronder de verschillende corona-maatregelen die werden getroffen.

1. Bouwsector heeft protocol klaar voor progressieve heropstart van activiteit

De Confederatie Bouw, Bouwunie, Fema en de Algemene Centrale het ABVV hebben een protocolakkoord afgesloten. Hiermee zorgen de ondertekenaars voor een veilige heropstart van de bouwactiviteiten met als enige prioriteit het garanderen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk van de werknemers en klanten van de bouwsector. De sector doet hiermee een aanvulling op de maatregelen die zijn opgenomen in de generieke gids die op 22 april werd voorgesteld door de Groep van Tien.

Nu de GEES (Groep van Experten voor een Exitstrategie) en de diverse overheden volop werken aan een gefaseerde afbouw van de strenge preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus én aan scenario’s om tot een relance te komen van onze zwaar getroffen economie, willen de ondertekenaars van het protocol meedenken en de beleidsmakers input geven over de items die voor de bouwsector de voornaamste obstakels vormen om tot een progressieve hervatting van zijn activiteiten te komen. Er zijn aanbevelingen over collectief vervoer, werken binnenshuis, toonzalen, het beperken van de co-activiteit op de werven, gedetacheerden en de levering van bouwmaterialen.

Bouwunie en Confederatie Bouw betreuren dat twee vakbonden, het ACV-BIE en de ACLVB, de inhoud van de onderhandelde tekst nog niet onderschrijven. De ondertekenende partijen hopen dat de bouwactiviteiten vanaf 4 mei progressief en op een veilige manier kunnen hervat of voortgezet worden.

 

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen voor de werkzaamheden bij particulieren?

Werken binnenshuis

Vanaf maandag 4 mei 2020 kan er terug gewerkt worden in bewoonde gebouwen mits inachtneming van verschillende maatregelen:

 • Vooraleer de werken binnenshuis te starten, zal er overleg zijn tussen de bewoners en de uitvoerders, dit in functie van de planning en de situatie ter plaatse en de eventuele wens van de bewoners om geen werken uit te voeren.
 • Interactie tussen bewoners en/of gebruikers van het gebouw enerzijds en de uitvoerders van de werkzaamheden anderzijds moet beperkt en indien mogelijk vermeden worden.
 • Bewoners/gebruikers zijn niet aanwezig in de ruimte waarin effectief gewerkt wordt tenzij de ruimte groot genoeg is.
 • De toegang naar de ruimte waar gewerkt moet worden, moet vrij zijn en indien mogelijk uitsluitend voorbehouden aan de uitvoerders. Als dat niet mogelijk is, moet iedereen die zich in de doorgang bevindt of begeeft (zowel uitvoerders als bewoners/gebruikers), een mondmasker dragen en de social distancing zo goed als mogelijk respecteren. Desgevallend kunnen voorrangsregels worden opgesteld om “kruising” te vermijden.
 • Om een maximale bescherming te garanderen, stelt de werkgever een PBM-kit* ter beschikking van de werknemers die binnenshuis werken.

Deze preventieve maatregelen zijn eveneens van toepassing bij opmetingen en planbesprekingen in functie van offertes en werkplanning.

* Inhoud PBM kit (bepaald door Constructiv):

 • hygiënisch mondmasker – behalve bij blootstelling aan carcinogene agentia (kwartsstof, asbest, …) dan is een FFP2/P3 masker noodzakelijk.
 • wegwerphandschoenen (+ een reserve-paar) bij aanraking van mogelijks besmette voorwerpen
 • handgel voor na de werkzaamheden

 

Werken binnenshuis op plaatsen waar Covid-19-zieken verblijven

In geval dat in het bewoond/gebruikt gebouw personen verblijven die ziektesymptomen van Covid-19 vertonen, dienen volgende maatregelen te worden voorzien:

 • alle uitvoerders dragen verplicht PBM (FFP2 of meer); een gewoon mondmasker volstaat dus niet
 • geen enkele interactie met de zieke(n)
 • alle bewoners/gebruikers van het gebouw dienen een mondmasker te dragen
 • bijkomende PBM’s worden in onderling overleg besproken tussen werkgever en werknemer.
 • een uniforme sectorvragenlijst dient vooraf door de eigenaar/bewoner/gebruiker van het gebouw ingevuld te worden om de situatie goed te kunnen inschatten
 • de werknemer die gevraagd wordt om in deze gebouwen te werken, kan dit werk zonder nadelige gevolgen, weigeren uit te voeren.

 

2. Mag mijn personeel met twee in een busje als ze een mondmasker dragen?

De vraag wordt regelmatig gesteld of het volstaat voor twee of meer werknemers om een mondmasker te dragen als ze in een bestelwagen zitten. Het antwoord is dat dat eigenlijk niet zomaar mag. In principe moet je er als werkgever nog steeds alles aan doen om de 1,5 meter tussen personeelsleden zo maximaal mogelijk te garanderen. het Ministerieel besluit zegt dat je dat moet doen: 

“respecteer social distancing en indien dat niet mogelijk is, beperk dan het aantal personen in het voertuig en/of voorzie afscheidingen (in voldoende flexibel materiaal met aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid); gebruik eventueel bijkomend mondmaskers. Zorg dat ventilatie- en verluchtingssystemen in vervoersmiddelen goed functioneren en onderhouden zijn, en geef bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen in de voertuigen die door verschillende personen worden gebruikt.” 

Hou er rekening mee dat een afscherming in plexiglas NIET toegelaten is in een voertuig.

 • indien op sectorniveau andere maatregelen gelden, op basis van een sectorgids, dan mogen die gevolgd worden. Zo heeft bijvoorbeeld de bouwsector een eigen gids
 • tot slot mag je als werkgever ook andere maatregelen nemen, maar dan moeten die maatregelen:
  • een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, én
  • opgesteld zijn in overleg met het personeel en de dienst voor bescherming en preventie op het werk
  • collectieve maatregelen (zoals afschermingen in het voertuig, of beperking van het aantal personen in het voertuig) hebben steeds voorrang op individuele beschermingsmaatregelen (zoals mondmaskers).

Conclusie: als je geen 1,5m afstand kan waarborgen tussen de personen in de bestelwagen, dan moet je collectieve beschermingsmiddelen voorzien, zoals afschermingen. Enkel wanneer dat absoluut niet kan, kan je in overleg met de dienst voor bescherming en preventie op het werk kijken naar alternatieven. Mondmaskers kunnen daarbij een mogelijkheid zijn, maar hou er rekening mee dat deze diensten al hebben aangegeven dat louter financiële redenen niet volstaan om af te zien van het plaatsen van een afscherming en over te stappen naar mondmaskers als enige bescherming. Het argument dat afschermingen te duur zijn, is dus zeker geen voldoende argument om meerdere personen in een bestelwagen te laten rondrijden zonder 1,5m afstand, en met enkel een mondmasker als bescherming. 

Let op: er is wel een uitzondering voor ‘essentiële diensten‘: voor hen is het wel mogelijk om enkel met mondmaskers als bescherming met meerdere personen in een voertuig rond te rijden zonder het bewaren van 1,5m afstand

3. Veilige levering bouwmaterialen & stortklaar beton

Voor de veilige levering van Bouwmaterialen en stortbeton op de werven alsmede de afhaling in de Bouwmaterialenhandels, hierna enkele richtlijnen die kunnen worden aangewend om de nodige veiligheidsmaatregelen te garanderen in opvolging van de COVID-19-instructies.

• Maximaal niet meer dan 1 klant (1 persoon per klant) per 10m2 in de winkel gedurende een maximale periode van 30 minuten. Afhalingen dienen op zo’n manier georganiseerd te worden dat social distancing strikt kan nageleefd worden: voldoende afstand (1 persoon per 10m2). Als klanten (professionele klanten) willen komen afhalen, laat ze dan op voorhand bellen of mailen en zet de goederen op een afgesproken plaats klaar zodat ook de magazijniers geen fysiek contact meer hebben;

• Plexiglas-platen plaatsen aan kassa, balie, …
• Handhygiëne is belangrijk: uw personeel in de gelegenheid stellen om zo veel mogelijk handen met water en zeep te wassen;
• Zoveel mogelijk ontsmettende handgel ter beschikking stellen;
• Enkel elektronische betalingen toelaten;
• De in- en uitgang door een goed zichtbaar lint van elkaar scheiden.
• Camionetten mogen wel binnen op de koer maar de klanten blijven in de wagen totdat de magazijniers een sein geven;
• Alles blijft no-contact gebeuren, ook de leveringen;
• Koffiehoek, frisdrankautomaat e.d. ten behoeve van de klanten kan best gesloten worden om mogelijke samenscholing te vermijden. Indien deze hoek ook voor personeel gebruikt wordt moet deze afgesloten worden voor klanten (b.v. door het aanbrengen van panelen m.v.v. ‘authorized personnel only’);
• Mondmaskers + handschoenen ter beschikking stellen aan personeel en eventueel ook aan klanten. Mondmaskers zijn verplicht wanneer de regels van social distancing niet kunnen nageleefd worden.

Bovendien brengen wij tevens volgende aandachtspunten naar voren:
• MRP: Material Requirement Planning per werf. Teneinde efficiënt en effectief te kunnen zijn is dit een essentieel onderdeel van de Werfplanning;
• Los- en Laadzones dienen duidelijk meteen bij de bestelling aangeduid worden;
• Verpakkingssituatie: Clean Site System / Paletten (tekst volgt via CSS)
• Bouwafvalbeheersing;
• Contactloos leveren. Er dient wel een zekerheid/bevestiging van de levering bezorgd te worden, om facturatieproblemen te vermijden

Algemeen kunnen we stellen dat COMMUNICATIE de sleutel is om dit te doen slagen, doorheen de ganse ketting; tussen bouwheer-aannemer architectbouwhandelaar-producent.

4. Stoffering en houtverwerking

Sectorprotocol ter aanvulling van de generieke gids | Veilig aan het werk

Om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Gelet op belang om aan het werk te blijven of terug aan het werk te gaan, daar waar mogelijk en de nodige veiligheidsmaatregelen en social distancing kunnen worden toegepast en dit ongeacht of het
essentiële of niet-essentiële activiteiten betreft; Gelet op de gemeenschappelijke verklaring en oproep van de interprofessionele werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Groep van 10, van 27 maart 2020;
Gelet op de gemeenschappelijke verklaring van de interprofessionele werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Groep van 10, van 22 april 2020; Gelet op de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”,

Sluiten

ACV-BIE
AC- ABVV
ACLVB enerzijds,
en
FEDUSTRIA vzw
Houtunie vzw anderzijds,

het volgende SECTORPROTOCOL:

Net als vele andere sectoren is ook hout- en meubelindustrie zwaar getroffen door de coronaviruscrisis. Om de economische gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken dient alles op alles gezet te worden om de bedrijven zo snel mogelijk hun activiteiten te laten hervatten of verder te zetten in de meest veilige omstandigheden om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan.

De sociale partners van PC 126 “Stoffering en houtverwerking” roepen de ondernemingen en hun werknemers op om bovenvermelde generieke gids, die zij ten volle onderschrijven, de nodige aandacht te geven en de er in opgenomen preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen, voor zover zij op hun bedrijfsspecifieke situatie van toepassing kunnen zijn. Zoals deze generieke gids aangeeft, dienen de overlegorganen in de onderneming, zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of bij gebreke de werknemers zelf nauw betroken te worden bij de keuze en het uitrollen van deze maatregelen. Ook de interne en/of externe preventiedienst worden hier best bij betrokken, zeker in deze situaties waar de vereiste generieke preventiemaatregelen niet zonder meer kunnen toegepast worden.

In deze generieke gids kunnen immers niet alle gevallen die zich op de werkvloer of de kantoren kunnen voordoen opgevangen worden. Elke sector is verschillend, maar ook elke onderneming is verschillend. Het is dan ook goed dat op bedrijfsvlak nauw samengewerkt wordt en een breed draagvlak voor de genomen of te nemen preventiemaatregelen gecreëerd wordt.

De sociale partners van de sector stoffering en houtverwerking roepen de ondernemingen verder op om voor specifieke bedrijfseigen situaties in overleg, zoals hiervoor uiteengezet, binnen hun eigen bedrijfscontext een passende oplossing te zoeken. De door de veiligheids- en welzijnsdienst van Woodwize vzw uitgewerkte tools over veiligheid en welzijn op de werkplaats binnen de hout- en meubelsector kunnen hierbij ook de nodige ondersteuning bieden.

5. “Protocol voor de elektrosector – Retail en Groothandel”

Inleiding

Met het oog op de besprekingen in de Nationale Veiligheidsraad in verband met de gefaseerde afbouw van de strenge corona-maatregelen en de heropstart van de economische activiteiten die in dat kader volledig of gedeeltelijk werden stilgelegd, hebben de sociale partners binnen het paritair subcomité 149.01 een Protocol voor de elektrosector uitgewerkt, dat zich focust op het luik retail (kleinhandel en groothandel). Dit Protocol bevat gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en voorschriften op voorwaarde waarvan ondernemingen in de elektrosector op een verantwoorde wijze hun activiteiten geheel of gedeeltelijk kunnen heropstarten. De sociale partners binnen het paritair subcomité 149.01 steunen zich daarbij op hun jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van de sector maar baseren zich bovenal op de sectorspecifieke risicoanalyses die zij met het oog op een heropstart hebben uitgevoerd. Uiteraard wordt daarbij de hoogste prioriteit gegeven aan de gezondheid en veiligheid van zowel de zelfstandigen als hun werknemers én klanten.

Doelgroep

De elektrosector bestaat voornamelijk uit zelfstandigen en KMO’s, die het fundament vormen van ons Belgisch economische weefsel. Het betreft: Elektro-retail: kleinhandelaars in bruin-, wit- en grijsgoed alsook keukentoonzalen en winkels in elektrisch installatiemateriaal. Elektro-groothandel: distributie/groothandel van elektrotechnische materialen en vertegenwoordigd door de federatie FEDIBEL. Dit Protocol beperkt zich tot deze twee doelgroepen. Daarnaast zijn er ook elektro-installateurs die actief zijn in zeer diverse subdomeinen, met elk hun eigen specificiteit, gaande van de klassieke elektrische installaties(residentieel, tertiair, industrieel) tot uiteenlopende specialisaties zoals automatisatie, domotica, beveiliging, koeltechniek,… Datum : 24 april 2020 -v2

Algemeen kader

Dit Protocol voor de elektrosector – Retail en Groothandel ligt volledig in lijn met de algemene richtlijnen voor een veilige heropening of herneming van de activiteiten die terug te vinden zijn in:

 • Enerzijds de “Veilig aan het werk. Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan.” die door de sociale partners van de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk werd uitgewerkt en onderschreven wordt door de groep van 10. Deze generieke gids focust zich voornamelijk op de contacten met en tussen het personeel.
 • Anderzijds het “Advies inzake aanbevelingen voor een verantwoorde omgang met klanten in de strijd tegen Covid-19” dat de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO uitbracht (Advies nr. 820.2020). Dit advies focust zich voornamelijk op beroepsactiviteiten waarbij er directe maar geen lichamelijke contacten met klanten plaatsvinden.

De sociale partners binnen het paritair subcomité 149.01 zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben deze algemene aanbevelingen vertaald in sectorspecifieke voorschriften en richtlijnen zodat men op
een veilige wijze maximaal terug aan het werk kan gaan.

Daarnaast beveelt de sector aan om, aanvullend op het volgen van voormelde generieke richtlijnen, een risicoanalyse uit te voeren op basis van de concrete situatie in de winkel, het bedrijf of de werkplek teneinde na te gaan of er in bepaalde situaties nog bijkomende maatregelen genomen moeten worden.

Wij roepen de sociale gesprekspartners op ondernemingsniveau op tot overleg met respect voor de bevoegdheden van de bestaande overlegorganen (OR, CPBW en syndicale delegatie) om de mogelijke problemen die zich stellen op een constructieve en verantwoordelijke wijze op te lossen.

Elektro-retail

Sinds de verplichte sluiting midden maart wordt de elektro-retail geconfronteerd met oneerlijke concurrentie die zij als discriminatoir beschouwen:

 • Grootwarenhuizen mogen hun non-food afdelingen waaronder hun elektro-afdeling wel openen;
 • Telecomwinkels die opereren onder de merknaam van een operator mogen sinds begin april 2020 onder beperkte voorwaarden terug openen, terwijl zelfstandige elektrozaken die als telecom servicepunt fungeren dat niet mogen;
 • Doe-het-zelfzaken die zowel elektro als keukens in hun assortiment hebben, kunnen dit sinds 18 april 2020 weer aanbieden, terwijl onze elektrowinkels en keukentoonzalen gesloten moeten blijven.

De elektrosector roept dan ook op om een gelijk speelveld te creëren door alle winkels die dezelfde producten aanbieden onder dezelfde voorwaarden te laten openen.

Door de heropening van de elektro-retail is er ook een grotere spreiding van het cliënteel mogelijk en kunnen lange wachtrijen en concentraties vermeden worden bij de winkels die nu wel al open mogen. Bovendien zijn de zelfstandige elektro- en keukenzaken typische “Destination”-winkels waar consumenten met een doel naartoe komen; ze doen er een gerichte aankoop of vragen gespecialiseerd  advies. Hun winkels en toonzalen zijn lokaal verankerd, in de buurt waar klanten wonen en leven en dus zijn er geen lange verplaatsingen nodig.

Specifiek wat keukentoonzalen betreft, is online verkoop geen alternatief gezien steeds advies nodig is van specialisten van de keukenvakhandel aangaande afmetingen, inrichting, aanwezige leidingen, type en maten van toestellen, kleurkeuzes,…

Richtlijnen en voorschriften die de elektro-retailers bij heropening moeten naleven:

 1. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter voor de klant toegankelijke vloeroppervlakte
  in de winkel. Indien echter de voor de klant toegankelijk vloeroppervlakte kleiner is dan 20
  vierkante meter, mogen meerdere klanten de ruimte betreden, zolang een afstand van 1,5
  meter tussen klanten kan gewaarborgd worden. Werk daarbij met vloermarkering.
  • Voorbeeld:
   In keukentoonzalen kunnen zelfs nog striktere veiligheidsmaatregelen toegepast worden en
   kan op afspraak worden gewerkt waarbij enkel de verkoper en maximum 2 klanten (2
   personen die onder hetzelfde dak leven) tegelijk in de vestiging aanwezig zijn.
 2. Duid buiten de vestiging het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd binnen mag zijn.
  (Voorzie eventueel een maximaal aantal winkelkarren of winkelmandjes.)
 3. Zorg ervoor dat klanten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren binnen in de
  vestiging, maar eventueel ook buiten aan de vestiging tijdens het wachten. Werk waar mogelijk
  met vloermarkering (pijlen/stickers/…).
 4. Zorg voor maximale hygiëne in de vestiging en stel waar mogelijk handgel ter beschikking aan
  de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging of aan het verkooppunt.
  • Voorbeelden:
   • Stel handgel ter beschikking aan de toonbank, kassa of bureautafel waar u besprekingen
    voert met klanten.
   • Reinig demotoestellen en -keukens op regelmatige basis
   • Stel handschoenen ter beschikking voor het testen en demonstreren van toestellen
   • Ontsmet winkelkarren of winkelmandjes indien aanwezig na elk gebruik voor een nieuwe
    klant.
 5. Reorganiseer indien nodig de inrichting van de kassazone zodat de afstand van 1,5 meter met
  het personeel kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen.
  • Voorbeelden:
   • Maak de toonbank breder zodat de afstand tussen u en de klant minstens 1,5 meter
    bedraagt
   • Voorzie een plexiglasscherm op de toonbank of de bureautafel als scheidingswand tussen u
    en de klant
   • Maak gebruik van mondmaskers
 6. Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos om cash te vermijden.
  • Voorbeeld:
   Promoot betalingen met elektronische ecocheques.
 7. Werk indien mogelijk met bestellingen en spreek afhaaluren af.

Specifieke richtlijnen en voorschriften voor e-commerce:

 1. Bestellingen mogen aan huis geleverd worden tot aan de voordeur.
  Uitzondering: goederen/installaties die professionele installatiehulp vergen mogen binnen
  worden gemonteerd indien een afstand van 1,5 meter met de bewoners kan worden
  gerespecteerd.
  • Voorbeelden:
   • Plaatsing en aansluiting van inbouwtoestellen
   • Plaatsing en aansluiting van een wasmachine, vaatwasser,…
   • Configuratie van slimme huishoudtoestellen, hifi-apparatuur,…
 2. Voorzie in of buiten de vestiging een plaats waar bestellingen contactloos kunnen worden
  afgehaald en waar retours contactloos kunnen worden teruggebracht.

Richtlijnen en voorschriften voor de klanten:

 1. Houd 1,5 meter afstand, buiten aan de winkel en in de winkel.
 2. Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel.
 3. Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 4. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.
 5. Betaal bij voorkeur contactloos of elektronisch, vermijd cash.
 6. Gebruik een winkelwagen of mandje indien aanwezig.

Elektro-retailers maken deze afspraken zichtbaar buiten en in de winkel en communiceren deze waar
mogelijk voorafgaandelijk aan het contact met de klant.

Daarnaast beveelt de sector aan om, aanvullend op het volgen van voormelde generieke richtlijnen,
een risicoanalyse uit te voeren op basis van de concrete situatie in de winkel of toonzaal teneinde na
te gaan of er in bepaalde situaties nog bijkomende maatregelen genomen moeten worden.

Elektro-groothandel

Zie document van FEDIBEL in bijlage: “ AANBEVELINGEN van FEDIBEL, de belgische federatie van de distributie (groothandel) in elektrotechnische materialen”.